B/W Photo: Audience

OTVORENO PISMO MINISTARKI KULTURE REPUBLIKE SRBIJE MAJI GOJKOVIĆ

Mi, dole potpisane/i umetnice_i i druge_ akterke_i plesne scene u Republici Srbiji, građanke i građani ove zemlje koji više decenija nesebično ulažemo svoje znanje i rad u njenu kulturu i društveni razvoj, izražavamo svoj protest i nezadovoljstvo zbog odluka koje ste doneli i potpisali u formi Rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti Umetnička igra – balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u 2023. godini od 5. maja ove godine.

Pored toga što ste rezultate objavili 24. maja kršeći zakonski rok koji Vam je dat za ovu proceduru, ugrožavajući time naše pravo na rad, Vaša odluka je ove godine potpuno onemogućila rad čitave nezavisne plesne scene .

Ovaj jedan jedini instrument kulturne politike koji Ministarstvo kulture ima za oblast plesa zloupotrebljen je na sledeće načine:

 • Iako se radi o konkursu za SAVREMENO STVARALAŠTVO, ove godine je Ministarstvo podržalo SAMO JEDNU novu plesnu produkciju, koja, uz to, nastaje u okviru plesne škole, a ne profesionalnog plesnog okruženja. Zahtevamo hitno objašnjenje za takvu odluku. U suprotnom, smatraćemo da Vam je namera da u potpunosti onemogućite rad savremene plesne scene i time je eliminišete.
 • Iako se radi o konkursu za SAVREMENO STVARALAŠTVO,  trećina ionako nedovoljnih sredstava dodeljena je ogromnom broju amaterskih društava i projekata amaterskog stvaralaštva, ukidajući dodatno mogućnost za SAVREMENU umetničku produkciju. I ne samo to: iz budžeta za ples finansirate guslarske programe i druge muzičke programe koji nemaju nikakve veze sa bilo kojom formom plesa. Zato zahtevamo da pod hitno osmislite liniju za amatersko stvaralaštvo koje je neophodno sistemski podržati posebnim merama kulturne politike.
 • JEDNU TREĆINU sredstava iz linije 481 za civilni sektor PONOVO ste dodelili jednom PRIVATNOM, VISOKOPROFITABILNOM FESTIVALU i za podršku isključivo stranim velikim, bogatim kompanijama, sa programom namenjenim samo bogatim građanima naše zemlje. Zahtevamo da osmislite druge načine finansiranja ovakvih programa, koji neće preuzeti novac namenjen novim praksama stvaralaštva i produkcije koje se na lokalnoj umetničkoj sceni razvijaju preko 40 godina posvećenim umetničkim i pedagoškim radom.
 • U komisiju ste ponovo pozvali osobe koje ne poznaju dovoljno kretanja i dinamične i višeslojne pojave u polju savremenog plesa i koje dolaze iz dominantno institucionalnog konteksta. Kako u tom institucionalnom kontekstu savremeni ples gotovo da uopšte ne postoji, logično je pitanje njihove kompetentnosti da procenjuju pojave, programe, stvaralaštvo i potrebe u ovoj oblasti plesa. Podsećamo Vas da svake godine Ministarstvo dobija predloge stručnjaka koji te godine nemaju svoje projekte, ali bi svojim uvidima i znanjem mogli da doprinesu kvalitetnim i objektivnim odlukama o razvoju oblasti plesa kroz taj jedan jedini instrument kakav je godišnji konkurs. Zahtevamo da ti predlozi počnu da se uvažavaju.
 • Zabrinjava i činjenica da se u komisiju ponovo uvode akteri scene sa visokim pozicijama kao što su predsedništvo organizacije koja konkuriše (Udruženje baletskih umetnika Srbije). Dozvolili ste da jedna od članica komisije dodeli 3 miliona dinara organizaciji u čijem je predsedništvu, te time ugrozi konkurs ovim koruptivnim mehanizmom koji ste i Vi svojim potpisom legitimisali. Zahtevamo da sve odluke ove komisije ponovo preispitaju POD HITNO.

Navedene odluke svedoče ne samo o odsustvu bilo kakve sistemske kulturne politike za ples i uopšte savremeno stvaralaštvo, već i o duboko zabrinjavajućoj nekompetentnosti Ministarstva kulture i njenih komisija da se bave ovako važnim zadacima. Posledice toga trpimo godinama u vidu nemogućnosti za redovan i nesmetan rad, odlaska mladih i srednjih generacija umetnika i stručnjaka u inostranstvo, srozanog socijalnog statusa i života u nezasluženom siromaštvu, nerešavanja sistemskih pitanja i problema našeg sektora koji nema NIJEDAN adekvatan radni prostor niti scenu na kojoj može redovno predstaviti svoj rad.

Dugogodišnje odsustvo svakog dijaloga sa plesnom scenom i svim njenim akterima i zatvaranje mogućnosti da ti akteri imaju uticaj na kulturne politike koje treba da regulišu njihovo polje rada dovelo je do sistemskog urušavanja tog polja i do nagomilanog besa koji ovim putem izražavamo. Takođe, izražavamo i zabrinutost povodom odsustva dijaloga između Ministarstva i plesne scene i zbog svođenja komunikacije isključivo pravnim putem, kao u slučaju tužbe koju je nezavisna plesna scena dobila protiv Ministarstva kulture 2016. godine kada je polovina sredstava za finansiranje bila dodeljena Beogradskom festivalu igre.    

U skladu sa svim navedenim zahtevamo da ove odluke preispitate i otvorite prostor za dijalog, saradnju, solidarnost, zajedničko odlučivanje o ovim pitanjima i da tako vratite poverenje radnika i radnica u kulturi u rad Ministarstva kulture.

ENGLISH

OPEN LETTER TO THE MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF SERBIA, MAJA GOJKOVIĆ

We, the undersigned artists and other actors of the dance scene in the Republic of Serbia, citizens of this country who have selflessly invested our knowledge and work in its culture and social development for decades, express our protest and dissatisfaction with the decisions you made and signed in in the form of the Decision on the allocation of funds for the co-financing of projects in the field of contemporary arts and culture, in this case for dance – ballet, folk dance, contemporary dance (creation, production and interpretation) in 2023, dated May 5 2023.

In addition to the fact that you published the results on May 24, which is a violation of the legal deadline, thereby endangering our right to work, your decision threatens the work of the entire independent dance scene this year.

This only cultural policy measure that the Ministry of Culture has for the field of dance has been misused in the following ways:

– Although it is a competition for CONTEMPORARY ART CREATION, this year the Ministry supported ONLY ONE new dance production, which, moreover, is created within a dance school, not a professional dance environment. We demand an urgent explanation for such a decision. Otherwise, we will consider that your intention is to completely dismantle contemporary dance scene and thereby eliminate it.

– Even though it is a contest for CONTEMPORARY ART CREATION, a third of the already insufficient funds were allocated to a huge number of amateur associations and projects, further eliminating the possibility for CONTEMPORARY artistic production. Even more, from the dance budget you finance fiddle programs and other music programs that have nothing to do with any form of dance. That is why we demand that you urgently devise a line for amateur culture, which must be systematically supported by special measures of cultural policy.

– ONE THIRD of the funds from the line 481 for the civil society sector have AGAIN been allocated to a PRIVATE, HIGHLY PROFITABLE FESTIVAL and to invite exclusively foreign dance companies, with a program intended only for rich people as the audience. We demand that you come up with other ways of financing such programs, which will not take over the money intended for new experimental practices and dance production that have been developing on the local dance scene for over 40 years by a committed dance community.

– You invited to the jury again the people who do not know enough about dynamic and complex developments in the field of contemporary dance and who come from a dominantly institutional context. As contemporary dance almost does not exist in that institutional context, it is a logical question of their competence to assess topics, programs, projects and needs in this field. We remind you that every year the Ministry receives from us proposals with names of those who have insights and knowledge that can contribute to quality and objective decisions on the development of the field of dance through that one and only instrument such as the annual competition. We demand that those proposals begin to be respected.

– The fact that the holders of high positions such as the presidency of the Association of Ballet Artists of Serbia) are being reintroduced to the commission is also worrying. You allowed one of the members of the commission to allocate 3 million dinars to the organization she co-chairs, thereby jeopardizing the competition with this corrupt mechanism that you also legitimized with your signature. We demand that all decisions of this commission be reconsidered URGENTLY.

The aforementioned decisions testify not only to the absence of any systemic cultural policy for dance and contemporary art creation in general, but also to the deeply worrying incompetence of the Ministry of Culture and its juries to deal with such important tasks. We have been suffering the consequences of this for years in the form of the impossibility for regular and decent work conditions, the brain drain of young and middle generations of artists and experts abroad, the declining social status and living in undeserved poverty, the failure to solve the systemic issues and problems of our sector, which does not have ANY adequate work space or stage on which the dance can regularly be presented.

The long-term absence of any dialogue with the dance scene and all its actors and the closing of the possibility for those actors to have an influence on the cultural policies that regulate their field of work, led to the systemic collapse of that field and to the accumulated anger that we express in this way. We also express concern regarding the reduction of communication exclusively through legal means, as in the case of the lawsuit that the independent dance scene raised against the Ministry of Culture in 2016 when half of the funding was allocated to the Belgrade Dance Festival.

In accordance with all the above, we demand that you review these decisions and open space for dialogue, cooperation, solidarity, participative decision-making on these issues, and thus restore the trust of cultural workers in the work of the Ministry of Culture.

Potpisnice & potpisnici / Undersigned

Predstavnici plesne scene u Srbiji / Representatives and advocates of contemporary dance scene in Serbia:

 1. Miloš Janjić
 2. Jovana Rakić
 3. Bojana Mladenović
 4. Bojana Cvejić
 5. Ana Vujanović
 6. Danka Sekulović
 7. Isidora Poledica
 8. Isidora Popović
 9. Đorđe Živadinović Grgur
 10. Jovana Stojić
 11. Simonida Žarković
 12. Jana Milenković
 13. Isidora Stanišić
 14. Sanja Krsmanović Tasić
 15. Mirjana Dragosavljević
 16. Nataša Milojević
 17. Marija Popović
 18. Teona Milićević
 19. Milan Manić
 20. Neda Kovinić
 21. Vladana Manić
 22. Aleksander Zain
 23. Svetlana Đurović i Perpetuumdance
 24. Ana Obradović
 25. Kristina Antansijević
 26. Vanja Višnjić
 27. Jelena Cvetković
 28. Dejan Kolarov
 29. Aleksandra Bibić Kolarov
 30. Marko Milić
 31. Anđela Žugić
 32. Vesna Pašćanović
 33. Anastasija Kanazarević
 34. Kristina Žurkić
 35. Predrag Dedić
 36. Bogdan Dimitrijević
 37. Julia Arzumanova
 38. Aleksandar Bartol
 39. Ljudmila Korobova
 40. Nikola Planka
 41. Jelena Jović
 42. Ana Dragić
 43. Nela Antonović
 44. Tijana Malek
 45. Lidija Antonović
 46. Ana Dubljevic
 47. Marija Jevtić
 48. Vera Erac
 49. Vladimir Čubrilo
 50. Ana Ranković
 51. Dragana Bulut
 52. Marijana Cvetković
 53. Tatjana Pajović
 54. Ana Vuković
 55. Sanja Radulović
 56. Dušan Murić
 57. Igor Koruga
 58. Boris Čakširan i ERGstatus
 59. Ana Ignjatović Zagorac
 60. Zoran Pantelić
 61. Anastasija Pantović
 62. Milena Todorović
 63. Aleksandar Popov
 64. Ivan Ćosić
 65. Hleb teatar/Umetnička Utopija
 66. Ana Pinter
 67. Marija Miladinović
 68. Andreja Kargačin
 69. Dražen Horvatić
 70. Ksenija Đurović
 71. Filip Perić
 72. 90 članica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije
 73. Milan Ramšak Marković
 74. Stefan Veselinović
 75. Gala Šalipur
 76. Ćirilović Popović Katarina
 77. Jelena Kajgo
 78.  Bitef Dance Company
 79. Frosina Dimovska
 80. Jovana Blagojević
 81. Isidora Subić
 82. Anđelija Todorović
 83. Danica Arapović
 84. Ister Teatar
 85. ​​Aleksandra Čavić
 86. Aleksandra Ketig
 87. Ena Entina Gucunski Nakić
 88. Ista Stepanov
 89. Nina Putnik
 90. Stefan Milošević
 91. Tatjana Dimović
 92. Milica Ćirić
 93. Vladan Varga
 94. Nađa Davidović
 95. Tara Tomić
 96. Jovana Mihić
 97. Novosadska sekcija Međunarodnog saveta za igru CID-UNESCO
 98. Tamara Pjević
 99. Jakša Filipovac
 100. Nataša Gvozdenović
 101. Marko Pejović
 102. Nina Pantović
 103. Andrea Dobrić
 104. Jovana Grujić
 105. Nina Popović
 106. Ljubica Nesić
 107. Anja Srećković
 108. Ana Popović
 109. Anđela Petković
 110. Tanja Stanković
 111. Milica Lazić
 112. Ana Gliksman
 113. Vladimir Jerić Vlidi
 114. Vuk Stevanović
 115. Vanja Halupa
 116. Anđela Aranđelović
 117. Branko Mitrović
 118. Roza Tina Perić
 119. Milica Pisić
 120. Miloš Sofrenović
 121. Miona Petrović
 122. Jovana Ikonić
 123. Jovana Zelenović
 124. Dunja Crnjanski
 125. Miloš Isailović
 126. Miloš Kecman
 127. Milan Bačkulja
 128. Ivana Kozomara
 129. Ivana Savić-Jaćić
 130. Olivera Kecojevic
 131. Miloš Đilas
 132. Jelena Piljić
 133. Željka Jakovljević
 134. Katarina Stojkov Slijepčević
 135. Nina Radovanović
 136. Milja Rušić
 137. Nada Stamenković
 138. Olivera Kovačević Crnjanski
 139. Tara Tainovic
 140. Milica Babić
 141. Alisa Dinjaški
 142. Nikola Živković
 143. Dejan Bošković
 144. Mina Ćirić
 145. Tanja Ivanov
 146. Natalija Jevtović
 147. Mina Čolić
 148. Iva Pešić
 149. Tanja Stefanović
 150. Viktor Konstantinović
 151. Milica Cerović
 152. Ivana Milovanović, Beogradska sekcija CID-UNESCO
 153. Dalija Aćin Thelander
 154. Daniell Rožek
 155. Jovan Jović
 156. Maja Bosnić
 157. Luka Knežević Strika
 158. Svetozar Adamović
 159. Jelena Ivančević
 160. Zoran Todorović
 161. Vladimir Opsenica
 162. Danijela Vučković
 163. Vanja Uremović
 164. Katarina Bućić
 165. Rade Obradović
 166. Tatjana Stricki
 167. Lidija Micović
 168. Olga Dimitrijević
 169. Nikola Knežević
 170. DAH teatar
 171. Biljana Vujović
 172. Darja Janošević
 173. Edin Omanović
 174. Ašhen Ataljanc
 175. Ana Grmuša Pejović
 176. Aleksandar Konovalov
 177. Bojana Matejić
 178. Tamara Tomić Vajagić
 179. Olga Uzikaeva
 180. Nikola Voštinić
 181. Maja Pelević
 182. Ksenija Stevanović
 183. Nevena Karanović
 184. Anđelka Nikolić
 185. Dejan Gocić
 186. Jelena Kajteš
 187. Katarina Đorđević Urošević
 188. Maja Stanišić
 189. Hemnalina Miresković
 190. Ivana Koraksić
 191. Snežana Stojković
 192. Jelena Markov
 193. Nevena Mijušković
 194. Miljka Kurepa Janošević
 195. Maja Kovačević
 196. Jelena Jezdović
 197. Pozorišno udruženje “Letnji bioskop”, Subotica
 198. Maja Ćirić
 199. Ana Aranđelović
 200. Zrinka Užbinec
 201. Vesna Bujošević
 202. Romana Caran
 203. Višnja Sretenović
 204. Darko Dragićević
 205. Tatjana Gavrilović
 206. Anisja Gavrilović
 207. Ana Vujović
 208. Jelena Bogavac
 209. Olivera Guconić
 210. Aleksandra Veljković
 211. Joana Knežević
 212. Gordana Šuvak
 213. Maja Ćirić
 214. Dragana Stanisavljević
 215. Jelena Markov
 216. Maja Kovačević
 217. Snežana Stojković
 218. Nevena Mijušković
 219. Nemanja Čađo
 220. Ivana Burzan
 221. Dina Radoman
 222. Jelena Vuksanović
 223. Stefan Filipović
 224. Olja Nikolić
 225. ArtEq
 226. Iva Jovanović
 227. Sunčica Milosavljević
 228. BAZAART
 229. Milutinović Saša
 230. Gordana Petrović
 231. Danijela Matović
 232. Ana Veinović
 233. Vera Večanski
 234. Olivera Kostić
 235. Predrag Rakić
 236. Natascha Schmelz
 237. Marija Pokrajac
 238. Sonja Stojanović
 239. Mariza Pavlović
 240. Jelena Tošić
 241. Jelena Vujović
 242. Lara Seizović
 243. Milica Tančić
 244. Alisa Oravec
 245. KC State of Art
 246. Martin Marek
 247. Daniel Molnar
 248. Aleksa Stojanović
 249. Tereza Veber Oravec
 250. Aurora Prelević
 251. Slavica Obradović
 252. Mina Milošević
 253. Bojan Đorđev
 254. Nevena Jovanović
 255. Lana Pavkov
 256. Jovana Berar
 257. Tatjana Nikolić
 258. Jelena Dejanović
 259. Ana Stanišić
 260. Slavica Dolašević
 261. Stefan Martinović
 262. Nina Veljković
 263. Danica Prodanović
 264. Vanja Gavrić
 265. Nikola Davidović
 266. Milica Jeremić
 267. Gordana Šuvak
 268. Andjela Vuković
 269. Zorana Milošaković
 270. Vladan Jeremić
 271. Mirjana Atanasković
 272. Iva Milošević
 273. Isidora Bojić
 274. Lana Trajković
 275. Vesna Vesić
 276. Tijana Kosanović
 277. Jovana Vezilić
 278. Ana Džokić
 279. Hristina Šormaz
 280. Aleksandra Šćerbak
 281. Jasna Stanišić
 282. Biljana Radenković
 283. Marko Nektan
 284. Darinka Kovačević
 285. Jelena Stojanović
 286. Ljubica Beljanski-Ristić
 287. Vida Knežević
 288. Bojana Denić
 289. Sonja Radaković
 290. Dejan Marković
 291. Luka Rajić
 292. Miloš Đurica
 293. Aleksandra Živanović
 294. Ana Konstantinović
 295. Nađa Bjelanović
 296. Katarina Stojković
 297. Ivan Ilić Kišoljubac
 298. Ivana Ivković
 299. Tara Stojanović
 300. Jelisaveta Vučenović
 301. Jelena Kolarević
 302. Sandra Nikač
 303. Željko Maksimović
 304. Dejana Volarev
 305. Sonja Radaković
 306. Natalija Stoiljković
 307. Danijela Čorbić
 308. Nikola Korać
 309. Isidora Marković
 310. Sofija Uzur
 311. Ema Pantović
 312. Jovana Srebro
 313. Milan Trifunović
 314. Tea Movsesijan
 315. Katarina Ilijašević
 316. Emilja Đonin
 317. Andreja Kulešević
 318. Dragana Koruga
 319. Olga Cogo
 320. Jovana Marjanović
 321. Anastasija Jovanović
 322. Branka Ivanović
 323. Dejana Milovanov
 324. Danijela Kecman
 325. Jovana Janković
 326. Jelena Jevtić Marjanović
 327. Neda Lukić
 328. Filip Mikić
 329. Jovana Golubović
 330. Aleksandra Nikolić
 331. Larisa Tereščenko
 332. Daniela Stefanov
 333. Tamara Jeremić
 334. Andrijana Cvetinčanin
 335. Anica Radović
 336. Reflektor teatar
 337. Dragana Jovović
 338. Milan Milošević
 339. Sonja Pregrad, Zagreb
 340. Lola Joksimović
 341. Ilina Mataruga
 342. Ivana Nikolić
 343. Ivana Kovačević
 344. Marija Prelević
 345. Ferid Karajica
 346. Milan Milošević
 347. Ružica Rutić
 348. DunjaJocić
 349. Marinus Groothof
 350. Staša Ivanović
 351. Sara Kostić
 352. Branka Baretić Milenković
 353. Milena Dragićević Šešić
 354. Jelena Janković Beguš
 355. Nura Kolbianova
 356. Sara Abci
 357. Sofija Malić
 358. Ivana Ljujić
 359. Nataša Todović
 360. Ranko Lasica
 361. Nikola Mladenović
 362. Danka Purić
 363. Slaven Momčilović
 364. Marija Obradović
 365. Lena Todorović
 366. Milena Ćujić
 367. Andrea Mladenović
 368. Bojana Zimonjić
 369. Anja Đurović
 370. Nemanja Dragojlović
 371. David  SIlva
 372. Katarina Jordacijevic
 373. Aleksandra Arizanović
 374. Tatjana Tatić
 375. Mira Odić
 376. Emilija Đonin
 377. Dika Babić
 378. Tamara Nikolić
 379.  Izvršni odbor udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade Assitej Srbija
 380. Centar za dramu u edukaciji i umetnosti-Cedeum
 381. Viktorija Ilioska
 382. Rok Vevar, Privremeni slovenački plesni arhiv
 383. Milena Dragićević Šešić

PROČITAJTE: