Za dostojanstven rad u kulturi

Za dostojanstven rad u kulturi!

12. oktobar 2022.

– ZA HITNO SPROVOĐENJE JAVNIH KONKURSA – 

POZIVAMO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA NA ODGOVORNOST, ZAHTEVAMO HITNU OBJAVU REZULTATA KONKURSA ZA 2022. GODINU KOJI JOŠ UVEK NISU OBJAVLJENI I HITNO SPROVOĐENJE JAVNIH KONKURSA DO POČETKA GODINE

Ministarstvo kulture i informisanja do današnjeg dana, uprkos našim upitima, molbama i zahtevima, nije objavilo rezultate nekoliko konkursa u okviru sektora za savremeno stvaralaštvo i međunarodne kulturne odnose. 

Ovakvim neodgovornim postupanjem nadležnog ministarstva, kojim se krši zakonom propisani rok za objavu rezultata, ugrožava se i blokira rad velikog broja umetnica i umetnika, umetničkih organizacija i kulturnih radnica i radnika, i dovodi se u pitanje realizacija većeg broja programa među kojima je i niz programa u oblasti međunarodne saradnje, gostovanja naših umetnika i umetničkih programa u inostranstvu i serija drugih umetničkih aktivnosti planiranih u 2022. godini. 

ZAHTEVAMO HITNO SPROVOĐENJE JAVNIH KONKURSA DO POČETKA GODINE 

AKTUELNA SITUACIJA:

Ministarstvo kulture, pokrajinske i lokalne samouprave, sprovode izrazito lošu praksu planiranja podrške kulturno-umetničke produkcije i programa, što rezultira:

 • raspisivanjem konkursa za projekte u godini kada se očekuje njihova realizacija;
 • objavom rezultata na početku letnje pauze, a često i kasnije (npr. rezultati konkursa za otkup umetničkih dela kasne više od 3 meseca!);
 • realizacijom projekata i programa bez finansija ili kroz ulaganje sopstvenih sredstava umetnika i organizacija, bez garancije da će im to biti refundirano;
 • sprovođenjem velikog broja kulturnog i umetničkog programa na samom kraju godine, kada nema dovoljno vremena za kvalitetnu i održivu realizaciju;
 • dugoročno, takva praksa doprinosi lošem planiranju, prekarizaciji rada i otežanom razvoju čitavog polja kulture i umetnosti!

ZAŠTO JE VAŽNO DA SE KONKURSI RASPISUJU U PRETHODNOJ GODINI?

 • Raspisivanje konkursa početkom četvrtog kvartala prethodne, u odnosu na godinu realizacije aktivnosti, omogućilo bi da umetnici i organizacije raspolažu produkcionim sredstvima od početka godine, te blagovremeno planiraju i sprovode planirane aktivnosti;
 • Raspolaganje produkcionim sredstvima od početka godine značajno bi doprinelo poboljšanju kulturne ponude i kvaliteta umetničkog programa na nacionalnom nivou;

ZAŠTO NEMA OPRAVDANJA DA SE OVA PRAKSA NE SPROVODI?

Blagovremeno raspisivanje konkursa (u poslednjem kvartalu prethodne, za sledeću godinu) ne predstavlja veliki angažman:

 • Za prijem, obradu i žiriranje konkursnih prijava nije potrebno imati utvrđen budžet za kulturu (na šta ukazuje i uobičajena praksa MKI, prema kojoj se konkursi raspisuju bez navođenja opredeljenog ukupnog budžeta za finansiranje projekata);
 • Predviđeno vreme za rad komisija koje žiriraju projekte je 60 dana, što se zajedno s periodom trajanja konkursnog poziva uklapa u poslednji kvartal tekuće godine;
 • Zakonski predviđeno vreme za žiriranje pristiglih prijava je i više nego dovoljno i stoga nema opravdanja za kašnjenja u objavi rezultata.
 • Propozicije konkursa i kriterijumi za ocenu konkursnih prijava su već utvrđeni za 2023 godinu (za naredne cikluse ih svakako treba unaprediti).

Kampanja “Za dostojanstven rad u kulturi!” predstavlja zajedničku borbu kulturnih radnica i radnika, umetnica i umetnika za sistemsko unapređenje uslova rada u sektoru kulture, za obezbeđivanje dostojanstvenih zarada, mogućnosti za stručan i autonomni rad, ali i za kontinuirano povećanje budžeta za kulturu koje mora biti razvojno usmereno ka potrebama samih kulturnih proizvođača ali i društva u celini.

PROČITAJTE: